MİNGƏÇEVİR - ONU SEVƏNLƏRİN ŞƏHƏRİ

Mingəçevir şəhəri Azərbaycanın ən strateji şəhərlərindən biridir. Bu sttateji mövqe şəhərə olan diqqət və qayğını daha da artırıb. Və bu gün bu diqqət və qayğı nəticəsində Mingəçevirin siması dəyişib.


Mingəçevirdeyəndəbuyerlərintarixiçoxvaxtyenisalınanbuşəhərvəsuelektrikstansiyası,eləcədəyerlilərin"dəniz"adlandırdığıMingəçevirsuanbarıiləməhdudlaşdırılır.eçmişəboylanmaqbugünküMingəçevirəzəmətininvəgözəlliyininfonundabəlkədəbireləmaraqlıgörünmür.Əslindəisəyaxınlarda60yaşıqeydedilənbuəsrarəngizşəhərinərazisindəeramızdanəvvəlIIIminlikdənbaşlayaraqinsanməskənlərininmövcudluğubarədəmənbələrvar.Arxeolojimateriallarburdayaşamışinsanlarınyüksəkmaddimədəniyyətəmalikolduqlarınısübutedir.Qazıntılarzamanıtapılmışyunan, Romavəbaşqasikkələrinbuyerlərdəticarətindəinkişafınıgöstərir.SonralarXVIIəsrtürksəyyahıEvliyaÇələbinin"Səyahətnamə"əsərindəKürçayınınsağsahilindəipəkparçaemalatxanaları,məscidi,birçoxbinalarıvəhamamıolanMingəçeviradlıyaşayışyeribarədəməlumatverilir.Mingəçevirsözününetimologiyasıhaqqındamülahizələrçoxdur.Bumlahizələrdənbəzilərihəttaəfsanələşmişşəkildəyaddaşlaraötürülsədə,bəziləritarixifaktlarlatəsdiqlənmişdir.AkademikZiyaBünyadovunXilafəttarixiiləbağlıəsərlərindədəMingəçevirsözüoxşarbirformadaxatırlanır,Azərbaycanınbuqədimyaşayışməskənininəhəmiyyətivurğulanır.Türktayfalarınınınvətəndeyibyaşadıqlarıyerlərəminillərsonradanqayıdışındamilli-biolojiyaddaşıngörünürKürboyuərazilərimizüçündəistisnasıolmayıb....Yoxsa Tanrı sevgisidir bu şəhər?


MingəçevirşəhəriBöyükVətənmüharibəsindənsonrakıillərdəyaradılmışirisənayemərkəzlərindəndir.Vəbudasirrdeyilki,indikiMingəçevirəsasənhidrotexnikikompleksintikintisiiləəlaqədarsalınmışdır.ƏvvəllərMingəçevirsuelektrikstansiyasıadlananvəsonralarAzərbaycanDRESikimiformalaşannəhəngenergetikamərkəzininbirincinövbəsiuluöndərHeydərƏliyevinrespublikayailkrəhbərliyizamanıistifadəyəverilmişdir.MiqyascaAzərbaycanındördüncüsənayeşəhərinəçevrilənMingəçevirdəenergetikailəyanaşıdigərsahələrdəsürətləinkişafetmişdir.Elektrotextika,kimyavəneft-kimya,maşınqayırma,yüngülsənaye,yeyintiməhsulları,tikintimateriallarıvəbaşqasənayesahələridəgenişlənərəkMingəçevirikeçmişSSRİmiqyasındadatanıtmışdır....İndibuşəhərAzərbaycanDövlətinin,PrezidentİlhamƏliyevinqayğıvədiqqətisayəsindəözününənyüksəkmərhələsinəarzulanansəviyyəsinəçatmaqdadır.Mingəçevirartıqdünyadatanınangözəlvəmüasirşəhərəçevrilməkdədir.Daxilivəxariciturizmmarağıvədigərgöstəricilərdəbunusübutedir.

Şəhərrəhbərliyi,icrahakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayramovMingəçevirinbütünistiqamətlərdəinkişafıüçünvarqüvvəsinisərfedir.İşgüzarlıq,səmimilikməmurdavranışındaintelektualmünasibət,dövlətçiliyəvəxalqaxidmətinmühümprinsipləribuşəhəringündəlikhəyatritminəköklənir.Belədəbirsıraanlaşılmazlıqlardaaradanqalxır,hamıümumiuğurlarıniştirakçısınaçevrilməyivədahaçoxfaydaverməyiözünəborcbilir.Şəhərinab-havasıbelədirvəbütünbunlarsonvaxtlargörülənişlərəsərf-nəzəretdikdədəaydıngörünür.


Bu gün Mingəçevir sözün həqiqi mənasında, özünün yeni inkişaf dövrünü yaşayır. Dövlət başçısının bu bölgəyə vaxtaşırı səfərləri şəhərin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında dərin izlər qoyur, şəhər sakinlərinin yaddaşına unudulmaz əlamətdar hadisə kimi həkk olur.


Bu gün icra başçısı Niyazi Bayramovun, böyük əməyi nəticəsində Mingəçevir şəhəri gündən-günə gözəlləşir, abadlaşır.


Mingəçevir öz inkişafının elə bir tarixi məqamına gəlib çatıb ki, bu Mingəçevirə yolu düşən hər kəsi heyran qoyur. Bu, Azərbaycanın hər bir vətəndaşında özünün şəhəri ilə bağlı qürur hissi oyadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Mingəçevirin, onun zahiri gözəlliyinə, siyasi, iqtisadı, mədəni inkişafına diqqəti böyükdür.


Mingəçeviri görən insanların hamısı etiraf edir ki, üç-dörd il əvvəl Mingəçevirdə xarici qonaq növbəti dəfə bu şəhərə gələndə onu tanıya bilmədiyini, şəhər çox sürətlə inkişaf etdiyini söyləyir.


Bu, doğrudan da belədir. Şəhər günü-gündən gözəlləşir, hər yanda yenidənqurma, tikinti-abadlıq işləri görülür. Yeni parklar, xiyabanlar, yaxud köhnə parklar o qədər zövq və mədəniyyətlə yenidən qurulur ki, iki göz istəyir tamaşasına dursun. Şəhər bütün küçələrinə asvalt yol çəkilir, bu sahədə nəhəng işlər görülür. Şəhər məhəllə-məhəllə, küçə-küçə yenidən qurulur, görülən işlər göz oxşayır. Bu işlər indinin özündə də uğurla davam etdirilir.Sosial problemlər həll olunurƏhalinin problemlərinin yerində öyrənilməsi və həll edilməsi məqsədilə şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı səyyar görüşlər keçirir. Niyazi Bayramov bu səyyar görüşlərdə vətəndaşları narahat edən problemləri açıq mikrafonda dinləməyə hazır olduğunu bildirir. Rayonda keçirilən son görüşlərin birində sakinlər ilk növbədə İcra Hakimiyyəti başçısına görüşün keçirilməsi, əhalinin problemləri ilə yaxından maraqlandığı üçün minnətdarlıq ediblər. Sonra sakinlər onları narahat edən məsələləri açıqlayıblar. Vətəndaşlar bildiriblər ki, bəzi binaların zirzəmilərinə kanalizasiya suları axır, yaranan antisanitariya və nəmişlik ziyanverici həşaratların artmasına səbəb olur. O cümlədən dam örtüklərinin, blokların, xeyir-şər mağarlarının təmirinə ehtiyac var. Məhəllədaxili yollar bərbad vəziyyətdədir. Uşaqlar üçün oyun meydançaları yoxdur. Ümumi problemlə yanaşı şəxsi müraciət edən sakinlərdən biri ünvanlı sosial yardım ala bilmədiyini qeyd edib. Məhəllədə məskunlaşan məcburi köçkün ailəsi isə mənzillə təmin olunmaq istədiyini bildirib.Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov bütün müraciətləri diqqətlə dinləyərək problemlərin həlli istiqamətində əlaqədar təşkilatların rəhbərlərinə lazımi tapşırıq və göstərişlər verdi.

Yusif Məhəmədoğlu

Bakı-Mingəçevir-Bakı